Skip to main content

Other Library Data: Website

2012 LibGuides Visits and Visitors

Month Visits Visitors
December 3,904 2,225
November 12,376 6,628
October 12,299 7,236
September 12,093 7,121
August 2,384 1,474
July NA NA
June NA NA
May NA NA
April NA NA
March NA NA
February NA NA
January   NA  NA

2012 Library Website Visits and Visitors

Month Visits Visitors
December 26,970 18,788
November 60,001 39,230
October 63,035 43,157
September  61,557 42,197
August 25,598 18,354
July 18,619 11,230
June 19,036 11,741
May 15,330 10,683
April 55,805 36,542
March 45,184 31,522
February 46,575 32,882
January   36,258   27,115 

 

Total 2012 Visits: 471,236

Total 2012 Visitors: 293,033

2011 Library Website Visits and Visitors

Month Visits Visitors
December 28,108 19,388
November 59,685 39,001
October 61,637 41,717
September  49,424 32,307
August 17,474 11,301
July 21,443 12,112
June 24,268 13,658
May 22,390 13,983
April 62,133 38,729
March 57,784 35,380
February 51,604 32,821
January   32,538   21,519

 

Total 2011 Visits: 488,488

Total 2011 Visitors: 284,764

2012 Mobile Website Visits and Visitors

Month Visits Visitors
December 91 68
November 133 101
October 181 134
September 194 136
August 93 64
July 49 28
June 48 30
May 25 21
April 83 46
March 78 61
February 117 90
January  155  112

 

Total 2012 Visits: 1,241

Total 2012 Visitors: 722

2011 Mobile Website Visits and Visitors

Month Visits Visitors
December 91 70
November 128 91
October 129 91
September 171 113
August 60 34
July 64 47
June 70 47
May 74 44
April 178 118
March 136 82
February N/A
January  N/A

 

Total 2012 Visits (10 months): 1101

Total 2012 Visitors (10 months): 737